KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2018 Google
KartdataKartdata ©2018 Google
Kartdata ©2018 Google
Kart
Satellitt

om klubben

Hurum Rotary klubb ble etablert i 7. april 1977

Fadderklubb er Røyken RK


Klubben har pr. 1. nov. 2016 29 medlemmer.   


Vedtekter for Hurum Rotary klubb 

.Vedtatt på årsmøtet den 4. november 2009 

Artikkel 1 - Definisjoner. 

1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 

2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 

3. Medlem: Et medlem av klubben, unntatt æresmedlem,. 

4. RI: Rotary International. 

5. År: Den tolv- måneders periode som begynner 1. juli. 

Artikkel 2 - Styret 

Denne klubbs styrende organ skal være styret som består av 6 medlemmer av 

klubben, valgt i henhold til artikkel 3, pkt. 1 i disse vedtekter: president, visepresident, innkommende president, sekretær, kasserer og sist avgåtte president. 

Artikkel 3 - Valg av styre og andre tillitsvalgte 

Pkt. 1 - På ordinært møte en måned før årsmøtet, skal møtelederen be om forslag fra klubbens medlemmer til ny president elect, visepresident, sekretær og kasserer for innkommende presidents presidentår. Forslagene kan fremsettes av nominasjonskomitéen eller av medlemmene direkte på årsmøtet. De behørig nominerte kandidater oppføres før votering alfabetisk på en stemmeseddel for hvert tillitsverv, og votering skjer på årsmøtet. De kandidater som får flertallet av de avgitte stemmer til vervene, skal anses som valgt. Den valgte president elect skal være styremedlem som innkommende president i det året som begynner 1. juli etter valget, og skal overta vervet som president 1. juli etter det år hvor han/hun har vært innkommende president. Den nominerte president skal ha tittelen innkommende president når etterfølger er valgt. 

Pkt. 2 – Det nye styret består av dem som er valgt til ovennevnte verv sammen 

med den tidligere innkommende president som blir president og den tidligere president som blir past president.. 

Pkt. 3 – Hvis en plass i styret eller annet tillitsverv blir ledig, skal et nytt styremedlem 

eller en ny tillitsvalgt utpekes av de gjenværende styremedlemmer. 


Artikkel 4 - De tillitsvalgtes plikter 

Pkt. 1 - Presidenten

Det er presidentens plikt å lede møtene i klubben og i styret og utføre slike andre 

oppgaver som vanligvis hører inn under dette verv. 

Pkt. 2 - Innkommende president

Under presidentens fravær utfører visepresidenten de plikter som hører inn under presidenten. Ledelse av klubbmøtene kan av presidenten også delegeres til past president. 

Pkt. 3 - Visepresidenten

Det er visepresidentens plikt å lede møtene i klubben og i styret under presidentens 

fravær, og å utføre andre plikter som vanligvis hører inn under dette verv. 

Pkt. 4 - Sekretæren.

Det er sekretærens plikt å føre medlemsfortegnelse og liste over fremmøte, 

sende innkallinger til klubbmøter, styremøter og komitémøter, skrive og oppbevare 

referater fra slike møter, skrive de nødvendige rapporter til Rotary International, 

herunder den halvårlige rapport om medlemskap 1. januar og 1. juli, samt melding 1. 

oktober og 1. april om alle nye aktive medlemmer som er innvalgt siden begynnelsen 

av den halvårlige rapporteringsperioden i juli eller januar samt sende melding om 

endring av medlemskap, sørge for den månedlige fremmøterapport som skal sendes 

til distriktsguvernøren senest 15 dager etter det siste møte i måneden og ellers utføre de plikter som vanligvis hører inn under sekretærvervet. 

Pkt. 5 - Kassereren

Det er kassererens plikt å ta vare på alle midler, gjøre regnskap for disse hvert 

år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning fra styret, samt utføre slike andre 

plikter som hører inn under kassererfunksjonen. Når vedkommende slutter som 

kasserer, skal han/hun overlevere til sin etterfølger, eller til presidenten, alle midler, 

regnskaper og annen klubbeiendom som måtte være i hans/hennes besittelse. 


Artikkel 5 – Møter 

Pkt. 1 - Årsmøte. Det årlige møte i denne klubben holdes senest den 31. desember hvert år, med valg av styremedlemmer og tillitsvalgte for det følgende år. 

Pkt. 2 – Om intet annet blir bestemt holdes ordinære ukentlige møter i denne klubb hver onsdag kl 19:00. Endringer eller sløyfing av ordinære klubbmøter skal meddeles alle klubbens 

medlemmer. Alle medlemmer, med unntak av æresmedlemmer (eller medlemmer som 

er fritatt for møteplikt) skal registreres som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. 

Pkt. 3 – Forslag som eventuelt framkommer på klubbmøter oversendes styret til videre behandling. 

Pkt. 4 - Ordinære styremøter skal holdes hver måned. Presidenten kan innkalle til styremøter når dette anses nødvendig, eller etter anmodning fra to styremedlemmer. Enkle styremøter kan avholdes på Skype. 

Pkt. 5 - Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. 


Artikkel 6 - Innmeldingsavgift og kontingent

Pkt. 1 - Klubben har ingen innmeldingsavgift. for nye medlemmer. 

Pkt. 2 - Kontingenten fastsettes av styret og betales 1. juli og 1. januar. 


Artikkel 7 - Avstemningsregler. 

Valg av styre skal skje skriftlig når det foreligger flere forslag på kandidater. 

Styret kan beslutte at avgjørelser skal tas av klubben og om det skal være en åpen eller skriftlig avstemming 


Artikkel 8 - Fire Tjenesteområder 

De fire tjenesteområder utgjør rammeverket for komiteenes arbeid. 

Artikkel 9 - Komiteer 

Rammen for komiteene går fram av Distriktets forslag til klubblederskapsplan. 

Klubben utvikler for øvrig sin komiteoppbygging og oppretter komiteer etter behov. Komiteenes oppgaver gjennomgås og godkjennes av innkommende president i god tid før rotaryårets begynnelse. Det skal tas hensyn til yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste ved utforming av årets plan. Innkommende president kan også fremme forslag om styrets mål og planer. 

Innkommende president er ansvarlig for å oppnevne komitémedlemmer, utnevne komitéledere og for at det holdes planleggingsmøter før starten på sitt presidentår. 

Den enkelte komité: 

a) Presidenten eller den presidenten utpeker fra styret kan møte i alle komitéer og 

som sådan ha alle komitémedlemmets rettigheter. 

b) Den enkelte komité skal behandle saker som er tillagt den ifølge 

vedtektene, samt saker som den måtte få forelagt av presidenten eller 

styret. Ingen komité kan sette igang arbeid før planene er 

godkjent av styret. 

c) Komitélederen er ansvarlig for jevnlige møter i sin komité og for komitéens arbeid. For komitéens aktiviteter skal det avgis rapport til styret. 


Artikkel 10- Permisjon 

Ved skriftlig søknad til styret, med anførsel av gyldige grunner, kan et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben 

for et bestemt tidsrom. 

__________________________ 


Artikkel 11 – Finanser 

Pkt. 1 – Ved begynnelsen av hvert regnskapsår skal styret utarbeide et budsjett for året., 

Pkt. 2 - Kassereren skal bruke en bank som styret velger. 

Klubbens midler skal deles i to adskilte deler: klubbdrift og prosjekter. 

Pkt. 3 - Alle regninger skal betales av kassereren eller annen bemyndiget av styret. 

Pkt. 4 - En gang i året skal alle økonomiske transaksjoner revideres av 

et kvalifisert medlem. 

Pkt. 5 – Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni og skal for innkreving av 

medlemskontingent deles i to halvårsperioder fra 1.juli til 31. desember og fra 1. 

januar til 30. juni. 


Artikkel 12 Regler for valg av medlemmer 

Pkt. 1 - Forslag på eventuelt nytt medlem, fremsatt av et aktivt medlem av klubben, 

skal fremmes for styret pr brev eller e-post gjennom klubbens sekretær eller president. Søknad om medlemskap fra person som ønsker å bli medlem skal fremmes for styret pr brev eller e-post til sekretær eller president. Et medlem som overføres fra en annen klubb eller et tidligere medlem av en annen klubb kan foreslås som medlem av vedkommendes tidligere klubb. Alle forslag behandles konfidensielt 

Pkt. 2 - Styret skal innen 3o dager forvisse seg om at det foreslåtte medlem oppfyller de krav til medlemskap og klassifikasjon som vedtekter og lover krever. 

Pkt. 3 – Det potensielle medlem presenteres gjennom e-post for klubbens medlemmer. Hvis ikke begrunnet skriftlig innsigelse mot forslaget er mottatt av styret fra medlemmene (æresmedlemmer unntatt) innen syv (7) dager etter offentliggjørelsen av opplysninger om det foreslåtte medlem, skal vedkommende ansees å være valgt til medlem. 

Hvis ikke noen slik skriftlig innvending, som nevnt ovenfor, er innlevert til styret avgjør styrets flertall medlemskapet. 

Pkt. 4 - Styret skal deretter underrette forslagsstilleren om sin beslutning. 

Pkt. 5 - Hvis styrets beslutning er positiv, skal det foreslåtte medlem informeres om 

Rotarys formål og om de rettigheter og plikter som medlemskap medfører. 

Pkt. 6 - Når et nytt medlem er valgt, skal presidenten sørge for at medlemmet blir 

introdusert i klubben og kasserer sørger for medlemskort. Sekretær ajourfører medlemsregisteret. 

Pkt. 7 – Klubben kan i henhold til klubblovene velge æresmedlemmer foreslått av 

styret. 


Artikkel 13 – Beslutninger 

Ingen resolusjon og intet forslag som vil forplikte klubben i forbindelse med 

en hvilken som helst sak skal behandles i klubben før dette har vært behandlet av 

styret. Forslag som bringes fram på et klubbmøte, skal 

oversendes styret uten diskusjon. 


Artikkel 14 - Forretningsorden for møtene 

- Møtet åpnes 

- Introduksjon av besøkende 

- Gebursdager 

- Korrespondanse, meddelelser og Rotary informasjon 

- Eventuelle komitérapporter 

- 3 minutter, foredrag eller annen form for program 

- Møtet heves 


Artikkel 15 – Endringer 

Medlemmer kan når som helst fremme forslag til endringer over for styret. Styret kan legge fram forslag til endringer. Under forutsetning av at forslaget til endringene er sendt medlemmene på e-post 10 dager før møtet, kan dette vedtas med to tredjedels flertall. Ingen endring i, eller tillegg til, disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary International. 

                                        

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Røde Kors huset
Adresse: Søndre Sætrevei 2
Postnummer: 3475
Sted: Sætre
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...