KLUBBEN / OM KLUBBEN

Søndre Sætre vei 2
Kartdata
Kartdata ©2020

om klubben

Hurum Rotary klubb ble etablert i 7. april 1977

Fadderklubb er Røyken RK


Klubben har pr. 1. nov. 2020 22 medlemmer. 


  KLUBBPROSJEKT: PASIENTSYKKEL. 2018 – 2021.

 ARBEIDSKOMITE FOR KLUBBPROSJEKT.

 Det er i dag konstituert en arbeidskomite som skal ha det fulle ansvar for å gjennomføre klubbprosjektet:

         Pasientsykkel for 2 pasienter til det nye Helsehuset som Hurum         kommune skal oppføre på Filtvet.

         Helsehuset er tiltenk pasienter fra nåværende institusjoner i Hurum    kommune.

         Overlevering sommeren 2021.

         Offisielt navn er: Hurum Helsehus.

Arbeidsdokumentet er det forprosjektdokumentet, vedlagt, som ble godkjent i styremøte 29.10.18, med de tillegg som nevnes her.

 

                         HURUM 10. DESEMBER 2018.

 

Bildene over er fra oppstarten høsten 2019 samt skisse over det planlagte helsehuset.


STATUS HURUM HELSEHUS PR. 12. DESEMBER 2020:

Vedtekter for Hurum Rotary Klubb

Vedtatt på medlemsmøte 19.10.2020

 

Paragraf 1 Definisjoner

Styre:                                      Styret i Hurum Rotary Klubb

Styremedlem:                         Et medlem av styret i klubben

Medlem:                                 Et ordinært medlem (ikke æresmedlem)

Beslutningsdyktighet:             Minstetallet av medlemmer tilstede ved avstemming

-          Medlemsmøter: 1/3 av klubbens medlemmer

-          Styremøter: Et flertall av styrets medlemmer

RI:                                           Rotary International

År:                                           12-månedersperioden som starter 1. juli

 

Paragraf 2 Styre

Styrende organ for klubben er styret med følgende sammensetning: President, neste  president, sekretær, kasserer og sist avgåtte president.

 

Paragraf 3 Valg og varighet av tjenestetid

Punkt 1

En måned før valget på årsmøte nominerer medlemmene kandidater til vervene som innkommende president, sekretær og kasserer i det påfølgende rotaryår.

Punkt 2

Er det foreslått flere kandidater til samme verv skal valget skje skriftlig.

Punkt 3

Hvis en tillitsvalgt eller styremedlem fratrer sitt verv, vil de gjenværende styremedlemmene utpeke en erstatter.

Punkt 4

Hvis en påtenkt, men ikke tiltrådt tillitsvalgt eller styremedlem fratrer sin posisjon utpeker de gjenværende medlemmer av det påtenkte styret en erstatter. 

Punkt 5

Valgperioden er ett år for president. Sekretær og kasserer kan gjenvelges.

 

Paragraf 4 De tillitsvalgtes plikter

Punkt 1           Presidenten leder klubb- og styremøter

Punkt 2           Sist avgåtte president gjør tjeneste som styremedlem og leder klubbens møter når presidenten har fravær.

Punkt 3           Innkommende president forbereder sitt presidentår og gjør tjeneste som styremedlem. Han leder klubbens møter når presidenten og avgåtte president har fravær.

Punkt 4           Sekretæren har ansvar for medlems- og frammøteoversikten.

Punkt 5           Kassereren har ansvaret for alle klubbens økonomiske forhold.

 

Paragraf 5 Møter

Punkt 1           Årsmøte

                        Klubbens årsmøte skal holdes på siste møte i november for valg av tillitsvalgte som skal tjenestegjøre i neste rotaryår. Regnskap for foregående år framlegges for godkjennelse.

Punkt 2           Klubbmøter    

                        Klubbens klubbmøter avholdes mandager kl 19.00 – kl 20.00. Endringer eller avlysing av et regulært møte skal gis alle medlemmer i god tid og annonseres på klubbens hjemmeside.

Punkt 3           Styremøter

                        Styremøter holdes når presidenten eller to styremedlemmer krever det.

 

Paragraf 6 Kontingent

Den årlige kontingenten er kr 2.600.- og betales halvårlig. Kontingenten kan endres i henhold til generell prisendring. Årskontingenten inkluderer avgiften til RI, abonnement på Rotary Norden, kontingent til distriktet, kontingent til klubben og eventuelt andre pålagte kontingenter til RI eller distriktet.

 

Paragraf 7 Avstemmingsregler

Avstemninger i klubben skal foregå med muntlig stemmegivning eller håndsopprekning unntatt ved valg av tillitsvalgte og styremedlemmer som velges med skriftlig stemmegivning når flere enn en er nominert.  Styret kan kreve skriftlig votering ved avstemning av enkelte resolusjoner.

 

Paragraf 8 Komiteer

Klubben har følgende komiteer:

Komite 1         TRF International-/prosjekt- og samfunnskomiteen

Komite 2         Program- og arrangementskomiteen

Komite 3         Kommunikasjonskomiteen

Komite 4         Klubbtjenesten

Komite 5         komite for klubbprosjekter

Punkt 1           Klubbkomiteene samordner sine aktiviteter for å nå klubbens mål.

Punkt 2           Presidenten er selvskreven medlem av alle komiteer og har de samme rettigheter som øvrige komitemedlemmer.

Punkt 3           Komiteleder er ansvarlig for de regulære møter og aktiviteter i komiteen, har tilsyn med og koordinerer dens arbeid og gir rapport til styret om alle komiteens aktiviteter.

 

Paragraf 9 Finanser

Punkt 1           Før hvert regnskapsår starter skal påtroppende styre utarbeide et årsbudsjett over forventede utgifter og inntekter.

Punkt 2           Kassereren skal sette klubbens midler i en bank som styret velger, delt i 2 konti, en for klubbaktiviteter og en for tjenesteprosjekter.

Punkt 3           Regninger skal betales av kassereren eller en annen autorisert tillitsvalgt og attesteres av presidenten eller 2 andre tillitsvalgte eller styremedlemmer.

Punkt 4           En kvalifisert person skal en gang i året gjennomgå alle finansielle transaksjoner.

Punkt 5           Klubbmedlemmene skal på årsmøte få innsyn i klubbens regnskap for foregående rotaryår.

Punkt 6           Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni.


Paragraf 10 Regler for valg av medlemmer

Punkt 1           Et medlem foreslår for styret en kandidat til medlem av klubben, eller en annen klubb foreslår et tidligere medlem til overføring.

Punkt 2           Styret informerer klubbens medlemmer om forslaget på e-post med 10 dagers frist for mulige innsigelser.

Punkt 3           Styret godkjenner eller avslår kandidatens medlemskap og meddeler forslagstilleren sin beslutning.

Punkt 4           Forslag til nye medlemmer behandles konfidensielt innen klubben til styrets beslutning foreligger.

 

Paragraf 11 Endringer

Disse vedtektene kan endres på et hvilket som helst regulært klubbmøte. Endring krever at skriftlig melding er sendt klubbens medlemmer minst 10 dager før møtet, at møtet er beslutningsdyktig og at to tredjedeler av avgitte stemmer støtter endringen.

 

 
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Røde Kors huset
Adresse: Søndre Sætre vei 2
Postnummer: 3475
Sted: Sætre
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Intercitymøte Thon Hotell Vetre
8. nov. 2021, 18.00 - 20.00

Arrangør Røyken Rotary Klubb «mine erfaringer med ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...